Obsah

Výroční zpráva
Obce Potvorov za rok 2007
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
a) počet podaných žádostí o informace:
    Nebyla podána žádná žádost
 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
    Nebylo žádné odvolání
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
    Nebyl žádný rozsudek
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
    Nebylo žádné řízení
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
    Nejsou žádné informace
 
Vyhotovil dne: 4.2.2008
Cepek J. starosta obce